Algemene voorwaarden

1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Opdrachtnemer: Design & SEO BV, gespecialiseerd in webdesign en internetmarketing, gevestigd te Prinses Margrietstraat 50 7415HC Deventer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90829689.

1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die gebruikmaakt of een overeenkomst heeft afgesloten voor de diensten van Design & SEO B.V.

1.3. Overeenkomst: Elke wederzijdse overeenkomst of acceptatie tussen Design & SEO B.V. en de klant/opdrachtgever met betrekking tot de levering van één of meer diensten of producten van Design & SEO B.V.

2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van de Design & SEO B.V., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst met Design & SEO B.V. verklaar de klant/opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Design & SEO B.V. en dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

2.3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever/klant/derden zijn voor Design & SEO BV niet bindend en niet van toepassing.

3: Offertes en Overeenkomsten

3.1. Alle offertes van de Design & SEO B.V. zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. In deze offerte wordt de inhoud van het proces beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden beschreven.

3.2. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding van een offerte door de Klant, dan wel door het starten van de uitvoering van de diensten door Design & SEO B.V.

3.3 Alle opgegeven prijzen van de diensten van Design & SEO B.V. zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen die vermeld worden in een offerte zijn geldig voor een bepaalde duur. Wanneer er geen duur wordt vermeld is de prijs 14 dagen geldig.

4: Betalingen

4.1. Nadat een opdracht definitief goedgekeurd wordt door opgrachtgever/klant, betaald de opdrachtgever/klant 50% van het totaalbedrag aan Design & SEO B.V. De overige betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

4.2. Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is Design & SEO B.V. gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te beëindigen, zonder dat dit de betalingsverplichting van de klant ontslaat.

4.3. Bij het in gebreken blijven van de betaling, behoudt Design & SEO B.V. het recht om de website/webshop offline te halen.

5: Website of Webshop

5.1. Nadat een opdracht definitief goedgekeurd wordt door opgrachtgever/klant, betaald de opdrachtgever/klant 50% van het totaalbedrag aan Design & SEO B.V. voordat Design & SEO B.V. begint met de eerste opzet van het maken van een website/webshop of leveren van een andere dienst. Direct na oplevering van de website/webshop betaalt de opdrachtgever/klant het resterende bedrag.

5.2. Nadat de opdrachtgever/klant de eerste opzet van de website/webshop heeft goedgekeurd is het niet meer mogelijk om geheel kosteloos veranderingen aan het design te laten aanbrengen. 

5.3. Mocht de opdrachtgever/klant tijdens het uitvoeren van het lopende contract nieuwe wensen uiten of veranderingen willen aanbrengen, die buiten de gemaakte afspraken vallen, dan worden aangemerkt als een nieuwe opdracht. Design & SEO behoudt zich dan ook het recht om de uitvoeren van eventuele nieuwe wensen op opdrachten uit te stellen tot dat eerdere gemaakte overeenkomsten zijn afgerond.

5.4. De opdrachtgever/klant verplicht zich alle benodigde gegevens die Design & SEO B.V. nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website of webshop, te overhandigen aan Design & SEO B.V. en staat ook voor de volledigheid en correctheid hiervan. Heeft de opdrachtgever/klant binnen een periode van maximaal 4 weken zich niet aan dit verzoek voldaan dan stopt Design & SEO B.V. haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom ook direct opeisbaar.

5.5. Het aangeleverde materiaal zoals teksten, foto’s, logo’s en ander grafisch materiaal welke door de opdrachtgever/klant aangeleverd wordt aan Design & SEO B.V. is en blijft eigendom van de opdrachtgever/klant. Design & SEO B.V. is daarom ook niet aansprakelijk voor eventuele claims of rechterlijke vervolging die zou kunnen voortkomen uit onrechtmatig aangeleverd materiaal dat ingaat tegen de wetgeving met betrekking tot copyright of bestaande merknamen. De opdrachtgever/klant is zelf verantwoordelijk voor de contant (inhoud, afbeeldingen, tekst) op zijn/haar website of webshop en Design & SEO B.V. kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

5: Website/Webshop onderhoud

Deze algemene voorwaarden gelden voor het onderhouden van een bestaande website of webshop.

5.1. Met het onderhouden van een website/webshop wordt bedoelt het verzamelen, ordenen en verwerken van informatie verkregen van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website/webshop nadat deze opgeleverd is aan de opdrachtgever/klant. Ook wordt hier mee bedoelt het up-to-date houden van eventuele software en/of plug-ins.

5.2. Wanneer wij onderhoud van een website moeten uitvoeren, het maken van nieuwe pagina’s, of andere wijzigingen toebrengen geldt hiervoor een tarief conform de aangeboden offerte van Design & SEO B.V.

5.3. Onderhoud aan de website/webshop wordt tot 4 weken na oplevering van een nieuwe door Design & SEO B.V. geleverde website/webshop gratis uitgevoerd mits er niets is veranderd aan de inhoud en opzet van de website/webshop of de pagina’s op hoofdlijnen identiek zijn gebleven. 

6: Levering en levertijd

6.1. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.

6.2. De oplevering van een website/webshop geschiedt zo snel mogelijk na de schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens door de opdrachtgever/klant. Afhankelijk van de grootte van het project zal dit ongeveer 1-2 weken duren of anders in overleg met opdrachtgever/klant.

6.3. Wanneer overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt wordt dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever/klant verteld. In het geval van overmacht aan de zijde van Design & SEO B.V. zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

7: Intellectueel eigendom en eigendomsrechten

7.1. Tenzij anders wordt overeengekomen, komen alle uit de opdracht van opdrachtgever/klant voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, octooirecht en modelrecht toe aan de opdrachtgever/klant. Voor zover een dergelijk recht alleen verkregen kan worden door bijvoorbeeld een depot of registratie, is alleen Design & SEO B.V. uitsluitend daartoe bevoegd. 

7.2. Tenzij anders wordt overeengekomen, is Design & SEO B.V. ten alle tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te laten vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever/klant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken, te verwijderen of te verveelvoudigen.

7.3. Tenzij anders wordt overeengekomen, behoort het niet tot de opdracht van Design & SEO B.V. om onderzoek uit te voeren naar het bestaan van rechten, waaronder autersrecht, octooirecht, merkrechten, tekening en/of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ook geldt dit voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen van de opdrachtgever/klant.

7.4. Na het voltooien van de opdracht voor opdrachtgever/klant heeft noch de opdrachtgever noch Design & SEO B.V. een bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

7.5. Tenzij anders wordt overeengekomen, blijven de bestanden voor de opdracht waaronder tot stand gebrachte illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen, films, werktekeningen, stockfoto’s en andere materialen of elektronische bestanden, eigendom van Design & SEO B.V., ongeacht of deze wel of niet aan de opdrachtgever/klant of aan derden ter hand zijn gesteld.

7.6. Opgeleverde websites/webshops voor opdrachtgevers/klanten worden altijd voorzien van een footer waarin Design & SEO genoemd wordt als maker van de website/webshop ter promotie van Design & SEO B.V. Wanneer de opdrachtgever/klant deze footer verwijderd wilt hebben voor wat voor reden dan ook is de opdrachtgever/klant een bedrag van €175 verschuldigd aan Design & SEO B.V.

 

8: Licenties en gebruik

8.1. Nadat de opdrachtgever/klant zich volledig aan alle gemaakte verplichting voldoet ingevolge de overeenkomst met Design & SEO B.V., verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruiken van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig bij de opdracht overeengekomen bestemming. Mochten er over de bestemming geen gemaakte afspraken zijn, dan blijft de licentieverlening dan ook beperkt tot dat het gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen dan ook aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Design & SEO B.V. bekend te zijn gemaakt.

8.2. De opdrachtgever/klant is zonder een schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer (Design & SEO B.V.) niet gerechtigd het ontwerp op een andere wijze te gebruiken of te laten gebruiken dan is overeengekomen. In het geval van een ruimer gebruik buiten het overeengekomen gebruik, hierbij ook inbegrepen wijzing of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, Heeft Design & SEO B.V. het recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn / haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honoranium, althans een vergoeding die in redelijkheid en verhouding staat tot de gepleegde inbreuk en of schade, onverminderd het recht van Design & SEO B.V. een vergoeding voor de daadwerkelijke geleden schade te vorderen.

8.3. Het is opdrachtgever/klant niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en alle in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever/klant verstrekte licentie komt te vervallen:

a. Op het moment dat de opdrachtgever/klant zijn/haar (betalings)verplichting voortkomend uit de overeenkomst niet (volledig) nakomt of op wat voor andere manier in gebreken komt.

b. Indien de overeenkomt, om wat voor reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de consequenties hiervan in strijd zijn met de redelijkheid. 

8.4. Design & SEO B.V. heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever/klant, de vrijheid om het ontwerp of andere geproduceerde producten te gebruiken voor zijn / haar eigen publiciteit en / of als promotie materiaal. 

9: Aansprakelijkheid

9.1. Design & SEO B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die de Klant lijdt als gevolg van de geleverde diensten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Design & SEO B.V.

9.2. De aansprakelijkheid van Design & SEO B.V. is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.

10: Geheimhouding

10.1. Design & SEO B.V. zal alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de opdrachtgever/klant ontvangen, vertrouwelijk behandelen en niet aan derden bekendmaken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of op grond van wettelijke verplichtingen.

10.2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zijn in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen.

11: Overmacht

11.1. Design & SEO B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever/klant indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

11.2 Design & SEO B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele gebeurtenissen die buiten hem/haar omgaan zoals een hostingprovider, domeinnaam registrant of anderen waarop Design & SEO B.V. geen invloed heeft.

12: Prijzen

12.1 Alle prijzen getoond op de website van Design & SEO B.V. , alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld of overeengekomen mocht zijn.

13: Toepasselijk recht en geschillen

13.1. Op alle overeenkomsten tussen Design & SEO en de opdrachtgever/klant is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Design & SEO B.V., tenzij de opdrachtgever/klant binnen één maand na schriftelijke kennisgeving voor de beslechting van het geschil voor een andere bevoegde rechter kiest.

14: Wijziging van de algemene voorwaarden

14.1. Design & SEO B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle nieuwe overeenkomsten en op reeds bestaande overeenkomsten na schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever/klant.

15: Privacy bepaling

15.1. De persoonlijke informatie en aangeleverde documentatie blijven vertrouwelijk. Design & SEO B.V. verstrekt deze informatie nimmer aan derden zonder van tevoren uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming te hebben gevraagd.

© Copywright Design & SEO B.V. 22 juli 2023

Scroll naar boven